Seminarium – Samordning för bostadsbyggande

Regeringens nya kommitté Samordning för bostadsbyggande (N2017:08) bjuder in till seminarium för att sprida information om sitt uppdrag. Tid: 13.30–16.00 Mer information: Seminarium Samordning för bostadsbyggande (PDF) Anmälan: Senast 2 maj till n.bostadsbyggande@regeringskansliet.se Kommittén Samordning för bostadsbyggande ska verka för att underlätta samordningen mellan berörda parter i samhällsbyggnadsprocessen i kommuner med särskilt komplexa  planeringsförutsättningar. Syftet med uppdraget är…

 • Av: Regeringskansliet

  "Det är nu vi formar framtiden" 5 snabba frågor till Ann Legeby

  Det som byggs idag skapar morgondagens vardagsliv. Hur planerar vi för en hållbar och hälsosam framtid? Den 26 oktober går konferensen PLAN – nu formas framtiden av stapeln med talare som Karolina Skog och Fran Tonkis. Ann Legeby, forskare på KTH har drivit arbetet med konferensen. Vilka ser du som de stora utmaningarna i dagens…

  • Av: Hållbar Stad

   Uppåt! Framåt! – är högt och snabbt enda svaret på hållbarhet?

   Välkomna till ett samtal i två delar om förtätning ur ett regionalt perspektiv och möjligheterna att bygga hållbara samhällen! Tid: 13.00–16.00 Anmälan: Anmäl dig här (Evenemanget är kostnadsfritt) I första delen samtalar ArkDes överintendent Kieran Long med kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och Conny Brännberg, kulturnämndens ordförande i Västra Götalandsregionen, om mål och utmaningar…

   • Av: ArkDes, Movium, Västra Götalandsregionen

    PLAN – Nu formas framtiden

    26 oktober bjuder ArkDes tillsammans med Boverket och Föreningen för samhällsplanering in till konferens om hur framtiden kan planeras och realiseras för att bli mer hållbar. PLAN – nu formas framtiden erbjuder initierade inlägg, inspirerande tillvägagångssätt och nya insikter. Anmälan Fullständigt program Sveriges befolkning växer. Investeringar i den byggda miljön är inne i en expansiv…

    • Av: ArkDes, Boverket, FFS

     Ta vara på ekosystemtjänsterna i byggandet

     Det är inte bara människor som ska leva i staden. Faktum är att själva förutsättningen för stadens överlevnad är att den delas med en rad olika växter och djur. Den 9 september höll Naturvårdsverket och Boverket ett slutet seminarium om urbana ekosystemtjänster. Genom riktade inbjudningar samlade de ett femtiotal aktörer som tillsammans representerade allt ifrån…

     • Av: Plattform för hållbar stadsutveckling

      Kommunikativ demokrati – ett verktyg i planeringen

      Innebörden av social hållbarhet går att studera ur olika perspektiv, fokus kan exempelvis riktas mot påverkan på segregationsmönster eller medborgarnas förmåga att känna delaktighet och möjlighet att kunna påverka beslut som rör deras närmiljö. Inom ramen för hållbar utveckling bygger social rättvisa på att möta nutida och framtida generationers behov av att leva fullgoda liv…

      • Av: SLU

       "Kommunen ska bidra med verktygen"

       De flesta av oss är överens om att en socialt hållbar stad är eftersträvansvärd. Men hur skapas den? Med ett medborgardeltagande som genomsyrar hela processen, skriver Stefan Semb. Det råder en enighet inom den svenska samhällsutvecklingen om att städer ska vara långsiktigt socialt hållbara. Social hållbarhet är dock ett komplext begrepp, det är svårt att sätta…

       • Av: SLU

        Vad betyder två graders global uppvärmning i Sverige?

        Vad betyder en global uppvärmning på två grader för Sveriges del? Vilka klimatförändringar kan vi vänta oss fram till nästa sekelskifte, även om stora utsläppsminskningar görs? Det internationella klimatavtalet som klubbades i Paris innebär att världens länder nu har en gemensam plan för att minska klimatutsläppen. Avtalet slår fast att den globala temperaturökningen ska hållas…

        • Av: Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning

         Industrimiljöer och integrerade kulturarv

         Skribent: Maria Ferring Den 13 november ägde seminariet ”Metoder för kulturmiljö i planeringsprocesser” rum på Skeppsholmen i Stockholm. Dagen tog avstamp i det faktum att ett vidgat perspektiv på kulturmiljö medför nya krav på såväl den kunskap som producerats, som metoder för hur den tas fram. I dag hanteras kulturmiljöfrågor i alltmer komplexa sammanhang, med…

         • Av: Riksantikvarieämbetet

          Metoder för kulturmiljö i planeringsprocesser

          Hur lyfter vi in kulturvärden i planeringen av städer och samhällen? Vilka metoder finns att använda sig av? Under ett seminarium på ArkDes deltog över 260 aktörer från en rad olika områden för att driva dessa frågor framåt. Den 13 november arrangerade Riksantikvarieämbetet tillsammans med Arkitektur- och designcentrum (ArkDes), Boverket, Sveriges kommuner och landsting och…

          • Av: Riksantikvarieämbetet