Sök Finansiering

Utlysningar som är aktuella just nu

Stöd till utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden

Ansök nu

Stödet för att förbättra utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden ska stimulera till aktivitet och social gemenskap. Samtidigt ska bostadsområdets gestaltning bevaras eller utvecklas. Stöd kan under 2018 sökas vid två ansökningsomgångar. Vem kan söka? Ansökan om stöd görs av fastighetsägaren, tomträttshavaren eller någon annan som har fått fastighetsägarens eller tomträttshavarens tillstånd. Fastigheten där åtgärden genomförs…

 • Av: Boverket

  Bidrag för grönare städer

  Ansök nu

  Nu finns ett nytt statligt bidrag för grönare städer. Bidraget kan sökas av kommuner för åtgärder som ökar eller utvecklar stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer. Exempel på stadsgrönska är naturmark, parker, planteringar, stränder, våtmarker och dagvattenanläggningar.  Syftet med regeringens satsning är att utveckla städer till gröna och hälsosamma platser och bidra till att nå…

  • Av: Boverket

   Tillväxtskapande samhällsplanering

   Ansök nu

   Arbetar ni med samhällsplanering eller näringslivsutveckling i en region eller i en kommun? Sök finansiering för projekt som ökar kunskapen om hur regionala och funktionella strukturer kan utvecklas för att stärka företagen. Samhällsplaneringen har en särskilt viktig roll i arbetet med att utveckla attraktiva miljöer för näringslivets utveckling. De förutsättningar och förhållanden som skapas i den…

   • Av: Tillväxtverket

    Bidra till ett transporteffektivt samhälle

    Ansök nu

    Energimyndigheten utlyser cirka 45 miljoner kronor inom det nya forsknings- och innovationsprogrammet Transporteffektivt samhälle. Projekt som kan få stöd inom utlysningen ska bidra till omställningen till ett transporteffektivt samhälle som är jämlikt, tillgängligt och resurseffektivt. Med ett transporteffektivt samhälle menas ett samhälle där trafikarbetet med energiintensiva trafikslag som personbil, lastbil och flyg minskar. Detta kan…

    • Av: Energimyndigheten

     Utlysning för nya IoT–hubbar

     Ansök nu

     Har ni en idé om lösningar för offentlig sektors utmaningar? Innefattar er idé någon form av Internet of Things, IoT? Om det här stämmer in på er projektidé kan ni delta i kommande utlysning. Utlysningen är en del av det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige. Programmet är inriktat mot att stötta samhällsnyttiga IoT-projekt som är synliga,…

     • Av: IoT Sverige

      Upprustning av skollokaler och utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem

      Ansök nu

      Sök innan: 1 april 2018. Nu kan du som enskild aktör eller kommun som bedriver skolverksamhet söka statligt stöd för att rusta upp skollokaler och utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem.

      • Av: Boverket

       Bostäder för äldre

       Ansök nu

       Nu kan du söka stöd för ny- eller ombyggnad av särskilda boendeformer för äldre, av hyresrätter för äldre på den ordinarie bostadsmarknaden samt för anpassning av gemensamma lokaler i hyres- eller bostadsrättshus.

       • Av: Boverket

        Hyresbostäder och bostäder för studerande

        Stödet riktas till nya hyresbostäder och nya bostäder för studerande. Har du börjat bygga finns det ett tidsbegränsat stöd som gäller för bostäder som har påbörjats tidigast den 25 mars 2015 och senast 28 februari 2017. Har du inte börjat bygga finns det ett långsiktigt stöd som gäller för projekt som påbörjas efter den 1 januari 2017.

        • Av: Boverket