illustration-om-oss

Ett forum för kunskapsspridning och goda exempel

Hållbar Stad är ett forum för dig som arbetar med eller intresserar dig för hållbar stadsutveckling. Här hittar du bloggtexter, krönikor och debattartiklar av ett stort antal aktörer inom området. Syftet med sidan är att sprida kunskap och skapa möjligheter till samverkan kring hållbar stadsutveckling. Under fliken Stöd i arbetet ska du som arbetar inom området även kunna få stöd och verktyg i ditt arbete.

Rådet för hållbara städer

Många av regeringens satsningar handlar om att stötta kommunerna i omställningsarbetet för en mer hållbar stadsutveckling. För ett stöd i genomförandet av politiken har regeringen inrättat Rådet för hållbara städer. Rådet är ett forum för myndighetscheferna vid strategiskt viktiga myndigheter för det långsiktiga arbetet med en hållbar stadsutveckling.

Läs rådets åtgärdslista för 2018: Rådet för hållbara städer: Åtgärder 2018

Ladda ned rådets åtgärdslista för 2018: Rådet för hållbara städer_Åtgärder 2018_utskrift

Följande ingår i Rådet för hållbara städer:
Boverket, Formas, Länsstyrelsen, Myndigheten för delaktighet, Naturvårdsverket, Statens centrum för arkitektur och design, ArkDes, Energimyndigheten, Tillväxtverket Trafikverket och Vinnova samt en representant som ska företräda kommunerna ska erbjudas att ingå i rådet.

Rådet för hållbara städer, som ska verka till maj 2022, ska samverka kring åtgärder som bidrar till hållbar stadsutveckling. Årligen ska en samlad åtgärdslista av genomförda och planerade åtgärder som främjar en hållbar stadsutveckling presenteras. Rådet ska dessutom årligen till regeringen redovisa åtgärder som rådet anser är strategiskt viktiga för arbetet med hållbara städer, men som helt eller delvis ligger utanför de deltagande myndigheternas ansvarsområden. Rådet ska även lämna förslag på eventuella stadsutvecklingsfrågor som behöver utredas. Boverket har fått i uppdrag att upprätta ett kansli som stöd i rådets arbete.

Samarbetspart

Forumet Hållbar Stad är till stor del uppbyggt av ett flertal samarbetsparter. Varje samarbetspart ges möjligheten att publicera bloggtexter, krönikor och information om evenemang. Dessutom anordnas en del fysiska träffar för djupare erfarenhetsutbyten.

Som samarbetspart välkomnas i första hand myndigheter, kommuner, regioner, ideella organisationer, branschorganisationer och andra icke-vinstdrivande aktörer. Vi kan också välja att samarbeta med kommersiella aktörer inom området. Företrädesvis gäller detta för projekt där företag samarbetar med exempelvis kommuner, ideella organisationer eller liknande.

Är du intresserad av att bli samarbetspart? Vill du veta mer? Kontakta oss!

karin.svensson@arkdes.se

Så här använder vi dina personuppgifter

Hållbar Stad administreras av ArkDes och använder därmed ArkDes integritetspolicy. Läs mer om den här: Integritetspolicy för ArkDes

Uppbyggd med särskilt stöd från

ArkDes samarbetsparter

Hållbarstad bygger på samarbeten med aktörer som verkar inom hållbar stadsutveckling. Det är samarbetsparterna som står för innehållet på sidan och de är följande:

 • Arkitekter utan gränser
 • C/O City
 • Ekologigruppen
 • Form/Design Center
 • Huddinge kommun
 • Hållbart byggande i Syd
 • Härifrån
 • IQ Samhällsbyggnad
 • Jämlikt Göteborg
 • K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik
 • Kungliga tekniska högskolan (KTH)
 • Lunds kommun
 • Malmö stad
 • Mistra Urban Futures
 • Movium
 • Mälardalsrådet
 • Nationellt centrum för klimatanpassning
 • Naturskoleföreningen
 • Nordregio
 • Riksantikvarieämbetet
 • RISE
 • SABO
 • Spårvagnsstäderna
 • Stena Fastigheter
 • Stockholmshem
 • Sveriges Arkitekter
 • URBIO
 • Vattenfall
 • Världsnaturfonden WWF
 • Älvstranden Utveckling