illustration-om-oss

Ett forum för kunskapsspridning och goda exempel

Hållbar Stad är ett forum för dig som arbetar med eller intresserar dig för hållbar stadsutveckling. Här hittar du bloggtexter, krönikor och debattartiklar av ett stort antal aktörer inom området. Syftet med sidan är att sprida kunskap och skapa möjligheter till samverkan kring hållbar stadsutveckling. Under fliken Stöd i arbetet ska du som arbetar inom området även kunna få stöd och verktyg i ditt arbete.

Bakom Hållbar Stad står Statens Centrum för Arkitektur och Design (ArkDes) samt de fem myndigheterna inom Plattform för hållbar stadsutveckling. Vill du synas på Hållbar Stad? Bli samarbetspart!

Plattform för hållbar stadsutveckling

År 2014 fick Boverket, Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Tillväxtverket och Trafikverket att gemensamt uppdrag av regeringen att upprätta och förvalta en plattform för frågor om hållbar stadsutveckling.  Syftet var att bidra till ökad samverkan, samordning, kunskapsutveckling, kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte inom hållbar stadsutveckling. Plattformen skulle även utgöra ett processtöd för de regionala strukturfondsprogrammens arbete med hållbar stadsutveckling samt öka den tvärsektoriella samverkan för att möta städernas, tätorternas och stadsregionernas olika förutsättningar och behov i syfte att driva på deras hållbara utveckling.

Sedan december 2017 är Plattformens uppdrag avslutat, istället har Rådet för hållbara städer inrättats. Mer information om detta kommer.

Mer om respektive myndighet: Boverkets hemsida, Energimyndighetens hemsida, Naturvårdsverkets hemsida, Tillväxtverkets hemsida, Trafikverkets hemsida

Plattformens årsrapporter: 2015, 2016

Läs även: Plattformstidningen – året som gått

ArkDes

Som myndighet ska Statens centrum för arkitektur och design (ArkDes) öka kunskapen och intresset för arkitektur och design och dess betydelse för människor och samhälle. Det gör ArkDes bland annat genom forskning, artiklar på webb och i media, utställningar, debatter samt pedagogiska program för en bred allmänhet.

Hållbar Stad är en del av ArkDes regeringsuppdrag som innebär att vara en mötesplats för arkitektur, design och hållbar stadsutveckling (mötesplatsuppdraget). På Hållbar Stad möts ett fyrtiotal samarbetsparter samt externa debattörer och krönikörer för att utbyta erfarenheter, tankar och kunskap kring hållbar stadsutveckling.

Samarbetspart

Forumet Hållbar Stad är till stor del uppbyggt av ett flertal samarbetsparter. Varje samarbetspart ges möjligheten att publicera bloggtexter, krönikor och information om evenemang. Dessutom anordnas en del fysiska träffar för djupare erfarenhetsutbyten.

Som samarbetspart välkomnas i första hand myndigheter, kommuner, regioner, ideella organisationer, branschorganisationer och andra icke-vinstdrivande aktörer. Vi kan också välja att samarbeta med kommersiella aktörer inom området. Företrädesvis gäller detta för projekt där företag samarbetar med exempelvis kommuner, ideella organisationer eller liknande.

Är du intresserad av att bli samarbetspart? Vill du veta mer? Kontakta oss!

karin.svensson@arkdes.se

Uppbyggd med särskilt stöd från

ArkDes samarbetsparter

Hållbarstad bygger på samarbeten med aktörer som verkar inom hållbar stadsutveckling. Det är samarbetsparterna som står för innehållet på sidan och de är följande:

 • Arkitekter utan gränser
 • C/O City
 • Ekologigruppen
 • Form/Design Center
 • Huddinge kommun
 • Hållbart byggande i Syd
 • Härifrån
 • IQ Samhällsbyggnad
 • Jämlikt Göteborg
 • K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik
 • Kungliga tekniska högskolan (KTH)
 • Lunds kommun
 • Malmö stad
 • Mistra Urban Futures
 • Movium
 • Mälardalsrådet
 • Nationellt centrum för klimatanpassning
 • Naturskoleföreningen
 • Nordregio
 • Riksantikvarieämbetet
 • RISE
 • SABO
 • Spårvagnsstäderna
 • Stena Fastigheter
 • Stockholmshem
 • Sveriges Arkitekter
 • URBIO
 • Vattenfall
 • Världsnaturfonden WWF
 • Älvstranden Utveckling