• De polykristallina solcellerna på taket ger den karakteristiska blå färgen. Foto: Jørgen Jørgensen

  Solcellerna intar Malmös tak

  I slutet av mars 2017 lanserade stadsbyggnadskontoret i Malmö en miljöbyggstrategi. Den förmedlas via en färsk hemsida, som bland annat ska underlätta för Malmöbor att installera solceller på sina hus. – Det blir allt vanligare med solcellsanläggningar i Malmö. Det är verkligen en uppåtgående trend. Framför allt i nybyggnation men också hos bostadsrättsföreningar och villaägare,…
 • Förändringar och tillägg i den byggda miljön ska tillföra värden till fler än användarna. Funktioner, byggnaders placering, stadsrummens skala och miljöns utformning behöver samtidigt främja utevistelse och bidra till att människor möts och ser varandra. Foto: Åsa Svensson

  Kan arkitekturen få oss att må bättre?

  Det behövs höga ambitioner och genomtänkta strategier kring stadens gestaltning, i synnerhet nu när vi det ska byggas både mycket, snabbt och bra. De investeringar och förändringar vi gör i våra byggda miljöer behöver leda till nya bostäder, men även nya attraktiva miljöer och upprustning av befintliga. Just nu pågår arbetet med ett arkitekturprogram för…
 • Cykelhuset Ohboy i Malmö, visualisering av ©Hauschild+Siegel

  Pilotprojekt i Malmö testar P-norm 0

  I Västra Hamnen i Malmö pågår bygget av Sveriges första cykelhus och cyklotell, Cykelhuset Ohboy, där hyresgästerna ska kunna leva ett modernt och rörligt liv utan egen bil. Projektet är det första i Malmö där parkeringsnorm noll testas och utvärderas. Fastigheten, där Cykelhuset Ohboy byggs, ligger i Västra Hamnen med närhet till arbetsplatser och högskola,…
 • Tv: I mars 2016 öppnade Spinneriets förskola ovanpå köpcentret Mobilia. Förskolans utemiljö i två etage, utgör också köpcentrets tak. Förskolan har 72 platser fördelat på fyra avdelningar med bland annat gemensamt bibliotek, teaterrum och en ateljé. Th: Sjöhästens förskola samutnyttjar all sin utomhusmiljö med allmänheten, då förskolan är belägen i en park i Lugnet i centrala Malmö. Parken är inhägnad med staket med olåsta men barnsäkra grindar. ©Fotograf: Bojana Lukac, Stadsbyggnadskontoret Malmö stad.

  Samutnyttjande för ett hållbart Malmö

  Samutnyttjande som sker på rätt sätt har potential att skapa naturliga mötesplatser för människor. Det kan också vara en del av lösningen på flera av de utmaningar som Malmö står inför. Resurseffektiv markanvändning blir allt mer angeläget ur en mängd perspektiv, särskilt i urbana miljöer som ofta strävar efter förtätning. Samutnyttjande kan vara en del…
 • Stora delar av tv-serien Bron äger rum i Malmö. Här i Norra Hamnen i Malmö. Fotograf: Carolina Romare

  Film och tv-serier sätter Malmös stadsmiljöer på kartan

  Att satsa på film- och tv-produktion har visat sig vara ett framgångsrecept för Malmö. Tack vare den enorma succén med tv-serien Bron och etableringen av flera internationella filmfestivaler har Malmö satts på kartan både nationellt och internationellt. Malmö lovordas som en spännande och kontrastrik stad. Bilden av en stad är viktig. Det är den som…
 • Gatufest i Lindängen, sommaren 2015. Foto: Jörgen Andersson

  Samarbete vid planering av Lindängens Centrum

  Planering av Lindängens centrum i Malmö har pågått under flera år och nu har samrådsperioden för det nya detaljplaneförslaget avslutats. Malmöborna i Lindängen har många gånger fått svara på vad de tycker om sitt område, och det är resultatet av dessa dialoger och samtal som ligger till grund för planarbetet. Mycket lite har hittills förändrats…
 • Illustration: Juliet Leonette-Lidgren

  Planera in ekosystemtjänsterna!

  Allt tyder på att ekosystemtjänsterna i stadsmiljön behöver skyddas i större utsträckning. Med ett nytt sätt att tänka kan vi till och med stärka dem. Projektet Malmö Ekosystemtjänster – MEST – undersöker om, och i så fall var, hur och när i planprocessen det är lämpligt att ta hänsyn till ekosystemtjänster.
 • Aktivitetsyta på tjejers villkor

  I Malmö pågår ett omfattande arbete med satsningar på hållbar stadsomvandling. Det långsiktiga och övergripande målet är att skapa en sammanhållen och attraktiv stad som är hållbar ur både ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter. Ett perspektiv som lyfts extra i omvandlingsarbetet är jämställdhet. Hur skapar man hållbara, intressanta och spännande platser som också gynnar ett…
 • Bostad + lokal = bokal

  Bokaler, en kombination av bostad och lokal med en arkitektur som tillåter mer av innehåll, variation och möjlighet till interaktion, kan både stärka det lokala näringslivet och det sociala livet i ett bostadsområde. 2010 invigdes bokalerna i Örtagården och blev ett byggnadstillskott i en tidstypisk 1960-talsstruktur.