• Gröna tak – hur gör man?

  Två handböcker och en vägledning ute nu!

  Förtätning kan visserligen minska exploateringstrycket på omgivande jordbruksmark, men en tätare stad innebär även en ökad konkurrens om utrymmet. Gröna tak, om de konstrueras på rätt sätt och med ätt sorts kunskap, kan bli en del av lösningen. Men det är viktigt att det blir rätt! Bristande kompetens i något led kan skapa stora brister…
 • Naturen gör jobbet

  På C/O Citys blogg kan du läsa om hur ekosystemtjänsterna kan integreras i staden.
 • Gröna tak har många fördelar. Med tydligare nationella riktlinjer och branschpraxis blir det lättare att hantera brandskyddsfrågan.

  Brandsäkerhet – en het fråga för gröna tak

  Ett grönt tak, täckt av växtlighet, ger många fördelar för både själva huset och för dess omgivning. För att kunna skapa den här typen av hållbara lösningar krävs det däremot att de inte äventyrar andra viktiga funktioner. Regelverk och riktlinjer måste helt enkelt ses över. Tre av samhällets största kommande utmaningar är klimatförändringar, minskad biologisk mångfald…
 • Den rödlistade mosshumlan Bombus muscorum (nära hotad, NT) på kärleksört. Foto: Karin Ahrné, SLU

  Bin är också stadsbor

  Pollineringens nödvändiga infrastruktur

  Honungsbin, humlor och andra insekter som pollinerar växter hotas av habitatförlust, klimatförändringar, invaderande arter, bekämpningsmedel och sjukdomar, samtidigt som 76 % av våra viktigaste skördar är beroende av pollinatörer för att producera den mat vi människor behöver. Pollineringstjänster har värderats till hisnande 153 miljarder euro per år globalt. Ny forskning visar att många arter bin…
 • Värdet av gröna lösningar - vem betalar och vem får nyttan?

  Att bedöma värdet av ekosystemtjänster är svårt, ännu svårare är kanske att bedöma vem som ska ansvara för investering och underhåll av de gröna lösningarna. Projektet C/O City identifierar problem och testar lösningar. Inom C/O City argumenterar vi för att gröna lösningar skapar ett större värde för människor och samhället i stort även om de…
 • Bild: White Arkitekter

  Urbana ekosystemtjänster en del av stadens servicesektor

  Väl fungerande städer är fulla av liv. Inte bara mänskligt liv utan en mångfald av liv. Gräs, humlor, träd, ekorrar. Fåglar som sjunger, bin som surrar, växter som blommar. Renande vattendrag, prunkande parker, skuggande skogsdungar, bullerdämpande markvegetation. Naturen i staden är livsviktig, levande infrastruktur som bidrar till att människorna i staden mår bra. Lika viktigt…
 • C/O City skapar levande städer

  Syftet med projektet C/O City är att lyfta fram och synliggöra värdet av naturen i staden, skapa planeringsunderlag och ta fram konkreta lösningar som underlättar för olika samhällsaktörer att arbeta med ekosystemtjänster i stadsplanering. Många städer står inför stora förändringar då befolkningstätheten kommer att öka markant och stora ytor kommer tas i anspråk för byggandet.…
 • Ekosystemtjänster

  Projektet C/O City syftar till att öka kunskapen om ekosystemtjänster i staden.