• Värdet av gröna lösningar - vem betalar och vem får nyttan?

    Att bedöma värdet av ekosystemtjänster är svårt, ännu svårare är kanske att bedöma vem som ska ansvara för investering och underhåll av de gröna lösningarna. Projektet C/O City identifierar problem och testar lösningar. Inom C/O City argumenterar vi för att gröna lösningar skapar ett större värde för människor och samhället i stort även om de…
  • Urbana ekosystemtjänster en del av stadens servicesektor

    Väl fungerande städer är fulla av liv. Inte bara mänskligt liv utan en mångfald av liv. Gräs, humlor, träd, ekorrar. Fåglar som sjunger, bin som surrar, växter som blommar. Renande vattendrag, prunkande parker, skuggande skogsdungar, bullerdämpande markvegetation. Naturen i staden är livsviktig, levande infrastruktur som bidrar till att människorna i staden mår bra. Lika viktigt…
  • C/O City skapar levande städer

    Syftet med projektet C/O City är att lyfta fram och synliggöra värdet av naturen i staden, skapa planeringsunderlag och ta fram konkreta lösningar som underlättar för olika samhällsaktörer att arbeta med ekosystemtjänster i stadsplanering. Många städer står inför stora förändringar då befolkningstätheten kommer att öka markant och stora ytor kommer tas i anspråk för byggandet.…