Stöd för bostäder

Just nu kan du söka stöd för att bygga, renovera och energieffektivisera.

 • Av: Boverket

  Rättvisa städer

  Se alla keynote speakers från konferensen Realising Just Cities.

  • Av: Mistra Urban Futures

   Vi som skriver:

   • ArkDes
   • Plattformen
   • Samarbetsparter
   • Övriga

   Linbana, odling i industrilokaler och bygga med rymdteknik Här är projekten som tilldelats stödet Stadsinnovationer

   Naturvårdsverkets stöd Stadsinnovationer – stöd för spetstekniker och avancerade systemlösningar har väckt stort intresse. Bredden och innovationsrikedomen är stor i de 16 projekt som rullat igång efter höstens utlysning.  Spetsteknik från rymdsektorn i bostadsbyggandet, klorfria badhus, linbana som kollektivtrafik och odling i industrilokaler är bara några av de projekt som har möjliggjorts efter höstens utlysning…

   • Av: Naturvårdsverket

    Konsekvensen av bortglömd kvalitet och samhällsnytta Julia Svensson om bostadsbyggande i Dagens Nyheter

    Miljonprogrammet hade många kvaliteter som dagens byggande saknar. Medan dåtidens bostadsbyggande baserades på forskning, robusta strukturer och kvalitet, skapar vi idag ett bostadsbestånd som sänker kvaliteten och bäddar för stora renoveringskostnader. Det skriver Julia Svensson, chefredaktör på tidskriften Arkitektur, i Dagens Nyheters granskning av bostadsbristens verklighet. Forskningen visar tydligt att det på lång sikt är…

    • Av: ArkDes

     Infrastruktur räcker inte Utveckling av mindre orter ett regionalt ansvar

     Utvecklingen av mindre orter är i hög grad ett regionalt ansvar. I planeringen av det lokala måste ett större perspektiv, som innefattar hela regionen och samverkan mellan regionerna, beaktas.  Under 2013–2016 bedrevs på Trafikverkets initiativ ett utvecklingsarbete kallat Den Attraktiva Regionen. Projektet tillkom för att stärka ett integrerat arbete med trafik och bebyggelse för att…

     • Av: Movium

      Låt barnen ta plats i staden - vad händer när kottarna tar slut?

      När städer växer och förtätas får ofta barnens närnatur stryka på foten, allt fler barn ska trängas på mindre yta. Studier visar att den försämrade kvaliteten på närliggande naturområden kan ha negativ inverkan på barnens hälsa. För att säkra goda förutsättningar för barn och unga i städer och tätorter behöver vi värna och utveckla utemiljöerna.

      • Av: Ekologigruppen

       Ökat transportbehov måste mötas med hållbara transporter! Arbetspendlingen i Stockholm-Mälarregionen ökar

       Allt fler väljer att arbetspendla tvärs över hela Stockholm-Mälarregionen och fler stockholmare söker sig till arbete i angränsande län. Det visar en ny rapport från Mälardalsrådet. Under två år har pendlingen ut från Stockholm till regionens kärnstäder ökat med ca 1000 personer vilket motsvarar två fullsatta regionaltåg. Pendlingstrenden har svängt och vi reser i dag tvärs…

       • Av: Mälardalsrådet

        Bli del av det internationella nätverket inom hållbar stadsutveckling, deltagarprocesser och placemaking!

        I maj går konferensen Making Cities Together - Creating Safe, Inclusive and Accessible public spaces av stapeln i UN-Habitats högkvarter i Nairobi. Konferensen är gratis och organiseras genom The Urban Thinkers Campus, ett initiativ av UN-Habitat inom The World Urban Campaign. Nu söks samarbetspartners och sponsorer till konferensen! Fokus för konferensen ligger på att visa värdet…

        • Av: Arkitekter utan gränser

         Mest lästa artiklarna

         Flytande bostäder i Frihamnen – platsutveckling som minskar bostadsbristen

         Staplade containrar på vattnet och låg träbebyggelse på land. Det är ett av Göteborgs sätt att möta behovet av bostäder för nyanlända, studenter och företag. Samtidigt ska de temporära kvarteren utveckla Frihamnens offentliga miljöer – långt innan den permanenta bebyggelsen kommit på plats. Frihamnen är ett av Göteborgs största stadsutvecklingsprojekt som kommer pågå de närmsta…

         Av: Göteborgs Stad – Jämlikt Göteborg

         Är staden norm?

         Varför talas det inte om normer som har med plats att göra? Det sätt på vilket vi talar om landsbygd och stad formar verkligheten och påverkar både individer och samhället i stort. Att det finns normer som styr är inget nytt. Och inget konstigt. Det är ofrånkomligt att vi både medvetet och omedvetet skapar normsystem…

         Av: Härifrån

         Den attraktiva stadskärnan är inte till för alla

         I stadens offentliga rum blir samhällets konflikter och ojämlikheter synliga. Men när städer försöker marknadsföra sig i en global konkurrens om investeringar och turister förvandlas stadskärnan till en säljande image. – Det finns en mängd subtila strategier som bit för bit tar bort det offentliga rummets demokratiska funktioner – utan att vi märker det, säger…

         Av: Göteborgs Stad – Jämlikt Göteborg

         Må kunskapens fyrar lysa!

         Redan idag fungerar skolan som en viktig mötesplats för delar av lokalsamhället. Men ofta är den fulla potentialen både outforskad och underutnyttjad. Tänk om skolans faciliteter skulle kunna verka som en plattform för lokalsamhället där positiv social friktion kan uppstå? Här skulle också barnens kunskapstörst fungera som katalysator för engagemang och medskapande! Morgondagens skolor och skolgårdar har potential att interagera med lokalsamhället på smartare sätt än idag. Genom att låta skolan bli kunskapsstinna aktivitetsnav på kvällar, helger och lov kan de sociala nätverken i hela grannskap och stadsdelar stärkas.

         Av: Urbio
         Ett forum för samverkan, idéer och diskussion kring hållbar stadsutveckling av ArkDes och Plattform för hållbar stadsutveckling.

         Kalendarium

         Gå till kalendariet
         På kartan kan du se de platser som våra artiklar och event pratar om
         • Filter: